Service
1. รับฟังและให้คำปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆ
2. ดำเนินการสมัครเรียนและจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า
3. เชคลิสเอกสารทั้งหมดและบรีฟคำถามคำตอบสำหรับการขอวีซ่า
4. ดำเนินการขอวีซ่า
5. ดำเนินการชำระค่าเรียน
6. ติดตามน้องๆ แม้จะเดินทางไปถึงประเทศนั้นๆแล้ว