Gallery >> ไม่ต้องซ่อม! แม้ด้านหน้าสถานทูตจะซ่อมอยู่ แต่น้องปัทสัมภาษณ์วีซ่ารอบเดียวผ่านไม่มีซ่อม #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่อเมกา
Back to top